REGULAMIN

 zawierania drogą elektroniczną umów
o udzielanie usług zdrowotnych zamawianych za pośrednictwem serwisu internetowego ZRÓBBADANIE.P

1
 Definicje

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
  2) Usługodawca – ALAB laboratoria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stępińskiej 22/30, 00-739 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000040890, NIP: 5220000217, REGON: 008105218, wysokość kapitału zakładowego: 1.002,000 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
  3) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, dostępny pod adresem: www.zrobbadanie.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może złożyć Zamówienie;
  4) Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia z Usługodawcą, drogą elektroniczną, umowy o świadczenie zdrowotne. Zamówienie może zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. Zamówienie może zostać złożone wyłącznie przez osobę posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, Zamówienie może zostać złożone przez opiekuna prawnego takiej osoby;
  5) Badanie – wybrane przez Użytkownika w Zamówieniu, świadczenie zdrowotne polegające na przeprowadzeniu przez Usługodawcę badań laboratoryjnych. Badania będą przeprowadzane przez Usługodawcę na podstawie samodzielnie pobranego przez Użytkownika, a następnie przesłanego do Usługodawcy materiału do Badań. Instrukcja pobierania przez Użytkownika materiału oraz przesyłania go do Usługodawcy załączana jest każdorazowo do Zestawu Pobraniowego, właściwego dla danego Badania;
  6) Zestaw Pobraniowy – właściwy i dedykowany dla danego Badania zestaw urządzeń niezbędnych do samodzielnego pobrania przez Pacjenta materiału do Badań;
  7) Instrukcja – opis czynności, procedur i działań niezbędnych do wykonania przez Pacjenta w celu pobrania i dostarczenia Usługodawcy materiału do Badań;
  8) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
  9) Pacjent – osoba fizyczna korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Usługodawcę, na podstawie Zamówienia złożonego przez Użytkownika; Pacjentem może być w szczególności Użytkownik;
  10) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych).

 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb korzystania z Serwisu.
 2. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia, wymaga akceptacji Regulaminu. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie przycisku.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: zrobbadanie.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4. Usługodawca oświadcza, że jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 5. Usługodawca oświadcza, iż jest profesjonalnym podmiotem uprawnionym do wykonywania Badań na podstawie uzyskanych zezwoleń. Placówki Usługodawcy są wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem dostępnego pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/.
 6. Kontakt Pacjenta lub Użytkownika z Usługodawcą, w sprawach związanych z Serwisem lub Zamówieniem, jest możliwy za pośrednictwem następujących danych Usługodawcy:
  1) pisemnie na adres: ALAB laboratoria, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
  2) telefonicznie, pod numerem: 22 349 11 97
  3) w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (email): covid19@alab.com.pl
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika/Pacjenta treści o charakterze bezprawnym.
 8. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 9. Usługodawca zastrzega, że Serwis może być czasowo niedostępny, w szczególności w przypadku modernizacji lub innych prac technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

3
Wymogi techniczne korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać urządzenie umożliwiające połączenie z internetem, dostęp do internetu oraz skrzynkę poczty elektronicznej (adres email).
 2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny mieć możliwość połączenia z internetem oraz powinny spełniać następujące wymagania:
  1) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2) dostęp do poczty elektronicznej,
  3) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 3. Witryna internetowa Serwisu dopasowana jest do następującej rozdzielczości ekranu: 1600×900.
 4. Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia urządzeń i/lub oprogramowania, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, ani innego oprogramowania lub sprzętu potrzebnego do korzystania
  z Serwisu. Zapewnienie odpowiednich urządzeń i/lub oprogramowania należy do Użytkownika.
 5. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej licencji pomiędzy Użytkownikiem, a właściwym Licencjodawcą. Usługodawca nie jest stroną takiej umowy.

4
Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zawarcie drogą elektroniczną umowy, o udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na przeprowadzeniu przez Usługodawcę Badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Badania będą wykonywane przez Usługodawcę na materiale pobranym samodzielnie przez Pacjenta, a następnie dostarczonym zgodnie z Instrukcją do Usługodawcy. Jedno zakupione przez Użytkownika Badanie uprawnia do wykonania przez Pacjenta jednego badania laboratoryjnego u Usługodawcy.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez Usługodawcę wyłącznie za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem: www.zrobbadanie.pl
 3. Pacjent może odebrać wynik przeprowadzonego przez Usługodawcę Badania zgodnie
  z §7 Regulaminu.
 4. Szczegółowy wykaz oferowanych przez Usługodawcę Badań, oraz cennik dostępny jest pod adresem: www.zrobbadanie.pl
 5. Cennik zawiera wszystkie opłaty, które Użytkownik ponosi w związku z dokonanym Zamówieniem. Tym samym Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, które nie zostały wskazane w cenniku.

5
Złożenie i realizacja Zamówienia

 1. Użytkownik może złożyć Zamówienie, o ile posiada adres do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W celu złożenia Zamówienia (zawarcia umowy) niezbędne jest także posiadanie przez Użytkownika aktywnego i sprawnego dostępu do konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Użytkownik składa Zamówienie za pośrednictwem Serwisu www.zrobbadnie.pl. Zamówienia można dokonywać poprzez wybór odpowiednich formularzy w Serwisie.
 3. Użytkownik może składać Zamówienia w Serwisie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Podczas składania Zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany podać odpowiednie dane do zrealizowania umowy:
  1) Niezbędne i obligatoryjne do podania przez Użytkownika dane, w celu zrealizowania przez Usługodawcę Zamówienia to:
 • imię – imię Użytkownika,
 • nazwisko – nazwisko Użytkownika,
 • adres email – Użytkownika,
 • adres Użytkownika: adres zamieszkania w Polsce,
 • adres w Polsce, na który zostanie wysłana przesyłka o ile jest inny niż adres Użytkownika.2) Dane opcjonalne możliwe do podania przez Użytkownika, usprawniające proces realizacji Zamówienia:
 • telefon komórkowy – telefon przycisku komórkowy Użytkownika,
 1. Użytkownik w celu złożenia Zamówienia wybiera Badanie, które chce zrealizować. Wybór Badania następuje poprzez dodanie Badania do Zamówienia za pomocą przycisku „ZAMÓW TEST” znajdującej się pod dostępnym w Serwisie Badaniem.
 2. Użytkownik po skompletowaniu całości Zamówienia (wybraniu wszystkich Badań, którymi jest zainteresowany), potwierdza Zamówienie poprzez wybranie „PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA”.
 3. W oknie Podsumowania Użytkownik potwierdza wybór wybranych Badań poprzez wysłanie formularza Zamówienia do Usługodawcy, wybierając w tym celu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrane Badania.
 4. Użytkownik może zakupić Badanie dla siebie lub dla osoby trzeciej, o ile osoby te spełniać będą kryteria dopuszczalności przeprowadzenia Badania zgodnie z §4 ust. 4 Regulaminu. Badanie zostanie wykonane przez Usługodawcę na rzecz osoby, która zostanie wskazana na odpowiednim formularzu załączonym do Zestawu Pobraniowego (Pacjent).
 5. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług zdrowotnych, polegających na wykonaniu przez Usługodawcę zamówionych przez Użytkownika Badań na rzecz Pacjenta, na podstawie nadesłanego przez Pacjenta zlecenia oraz materiału do Badań.
 6. Usługodawca, po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika, przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 7. Informacja o potwierdzeniu złożenia Zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 9 powyżej. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia złożenia Zamówienia zostaje zawarta umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania wybranych przez Użytkownika Badań.
 8. Użytkownik powinien dokonać pełnej płatności za Badania, nie później niż w terminie 48 godzin od momentu złożenia Zamówienia/uzyskania od Usługodawcy potwierdzenia złożenia Zamówienia. W przypadku niedokonania przez Użytkownika zapłaty we wskazanym terminie, nastąpi automatyczne anulowanie Zamówienia. Użytkownik może dokonać płatności za Badania na zasadach i w formie wskazanej w §8 Regulaminu.
  Po otrzymaniu wpłaty od Użytkownika za Badania, Usługodawca  przesyła na adres podany przez Użytkownika w procesie składania Zamówienia, przesyłkę zawierającą: Zestaw Pobraniowy, instrukcję obsługi, skierowanie opatrzone kod materiału, kody kreskowe, zwrotny list przewozowy. Przesyłka jest wysyłana przez Usługodawcę za pośrednictwem UPS.
 9. Błędnie złożone lub nieopłacone Zamówienie nie stanowi oferty zawarcia przez Użytkownika umowy o świadczenie usług z Usługodawcą, tym samym w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy przez Użytkownika z Usługodawcą, o której mowa w ust. 11 powyżej.

6
Pobranie materiału do Badań

 1. Po otrzymaniu Zestawu Pobraniowego, w celu pobrania materiału do Badania, Pacjent zobowiązany jest zastosować się do załączonej do Zestawu Pobraniowego Instrukcji. Niezastosowanie się do Instrukcji może skutkować niemożliwością przeprowadzenia Badania przez Usługodawcę lub wydaniem przez Usługodawcę nieprawidłowego wyniku Badania.
 2. Materiał do Badania powinien zostać pobrany przez Pacjenta, za pomocą Zestawu Pobraniowego. Zestaw Pobraniowy umożliwia samodzielne pobranie materiału do Badania przez Pacjenta.
  3. Poza pobraniem materiału do Badania, Pacjent zobowiązany jest ponadto czytelnie wypełnić
  i podpisać skierowanie otrzymane od Usługodawcy wraz z Zestawem Pobraniowym, niezbędne do przeprowadzenia przez Usługodawcę Badania.
 3. Po pobraniu materiału do Badania, Zestaw Pobraniowy oraz niezbędne zlecenie, deklaracje i zgody, powinny zostać odesłane do Usługodawcy, zgodnie z procedurą wskazaną w Instrukcji.
 4. Pacjent ma prawo zrealizować zamówione Badanie w terminach i na zasadach określonych
  w Instrukcji.
 5. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się do Instrukcji lub niedołączenie odpowiednich zleceń, zgód i deklaracji, skutkować może niemożliwością wykonania przez Usługodawcę Badania.

7
Wydawanie wyników Badań

 1. Za pośrednictwem www.alablaboratoria.pl Pacjent może odebrać wyniki Badań (sprawozdania z badań laboratoryjnych) zamówione i wykonane przez Pacjenta.
 2. Pacjent może odebrać wyniki Badań w następujący sposób:
  1) osobiście w każdym Punkcie pobrań ALAB podając kod zestawu dołączony do Zestawu Pobraniowego, po uzyskaniu informacji, iż wyniki takie są już dostępne;
  2) w formie elektronicznej- pobranie wyników on-line na stronie: www.alablaboratoria.pl


8
Płatności

 1. Wszystkie ceny za oferowane Badania podane w Serwisie są cenami brutto. Informacje o cenach podane w Serwisie są wiążące do czasu opublikowania ich zmiany w Serwisie.
 2. Użytkownik może dokonać płatności za Badania za pomocą systemów Dotpay lub PayU (płatność online).
 3. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat wynikających z powyższych form płatności.

  9
  Polityka Prywatności

 4. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza Rejestracji i zaznaczenie pola „Akceptuję” wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z RODO w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 5. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Usługodawca prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  1)    zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne udzielane przez Usługodawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi przewidzianej umową.
  2) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za Zamówienie,  prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz innych przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.
  3) dokonania niezbędnych zapisów w dokumentacji medycznej i przekazania jej Pacjentowi na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z ustawą o prawach pacjenta przez czas wskazany przepisami prawa,
  4) przechowania danych osobowych Pacjenta i Użytkownika w bazie Usługodawcy w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw przez okres przewidziany przepisami prawa.
  5)    ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Usługodawcę działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wskazany prawem.
 7. Wszystkie dane podane przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia oraz dane zawarte
  w wynikach Badań nie będą ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem ust. 5, chyba że będzie to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
 8. Pacjent i Użytkownik, jeśli przepisy prawa, m.in., ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie wskazują inaczej, ma prawo:
  1) dostępu do swoich danych osobowych,
  2) sprostowania swoich danych osobowych,
  3) usunięcia swoich danych osobowych,
  4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6) przenoszenia swoich danych,
  7) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez Usługodawcę usług,
  8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO.
 9.  Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności Strony

10
Warunki rozwiązania umowy

 1. Do czasu wykonania Badania, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o wykonanie danego Badania (odstąpienie od umowy), nie później jednak niż w ciągu 14 dni od odebrania Zestawu Pobraniowego, oraz bez podania przyczyn. W tym celu Użytkownik może złożyć stosowne oświadczenie za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej: www.alabreklamacje
 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Usługodawca w pełni wykonał Badanie za zgodą Pacjenta, na wykonanie umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.
 3. Usługodawca gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od Umowy przez Użytkownika, o ile Użytkownik zwróci Zestaw Pobraniowy w stanie nienoszącym śladów użytkowania z nieuszkodzoną plombą. W przypadku, gdy Użytkownik odstąpi od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej, lecz nie zwróci Zestawu Pobraniowego w myśl zdania poprzedzającego lub Zestaw Pobraniowy będzie nosił ślady użytkowania, to Użytkownikowi zostanie zwrócona wpłacona kwota pomniejszona o wartość Zestawu Pobraniowego.
 4. Zwrot środków Użytkownikowi nastąpi w formie przelewu internetowego na wskazany rachunek bankowy.
 5. Formularz informujący o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowią załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.Koszt przesyłki zwrotnej Zestawu Pobraniowego ponosi Użytkownik.11
  Postępowanie reklamacyjne
 6. Pacjent/Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji.
 7. Reklamacje mogą być składane w następujący sposób:
  1) drogą elektroniczną na adresy mailowe Lokalnych Działów Obsługi Klienta, które znajdują się pod  adresem: www.alablaboratoria.
  2) listownie na adres: ALAB laboratoria sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa,
  3) Za pomocą formularza reklamacyjnego, który jest dostępny na stronie www.alabreklamacje.pl
 8. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
  1) dane pozwalające na identyfikację Użytkownika/Pacjenta, tj. co najmniej:
  2) oznaczenie Użytkownika/Pacjenta (imię, nazwisko),
  3) opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji,
  4) określenie ewentualnych żądań Pacjenta lub Użytkownika,
  5) wskazanie daty zaistnienia zdarzenia,
  6) w przypadku wad Zestawu Pobraniowego
  7) numer rachunku bankowego – w przypadku żądania zwrotu płatności przez Użytkownika.
 9. . Reklamacje dotyczące wykonywanych Badań rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych. O jej wyniku Pacjent/Użytkownik informowany jest listownie, pocztą elektroniczną albo telefonicznie.

11
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta nie ma ona zastosowania
  do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem
  i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej; Dlatego też w odniesieniu do niniejszego Regulaminu powyższej ustawy nie stosuje się.
 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu są chronione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Zawierając umowę Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, w tym
  z postanowieniami dotyczącymi prawa odstąpienia od umowy (§10 Regulaminu).
 4. ALAB zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualny regulamin znajduje się na stronie internetowej: www.zrobbadanie.pl Jeżeli Użytkownik nie akceptuje treści zmiany Regulaminu, może zakończyć korzystanie z Serwisu.
 5. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.